Kandidát je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktorévynaložil na volebnú kampaň v členení podľa osobitnej evidencie. Zároveň je kandidát povinný túto správu doručiť ministerstvu vnútra v listinnej podobe (na adresu ministerstva vnútra uvedenú v závere tohto listu), ako aj v elektronickej podobe (napr. emailom vo forme skenu alebo na USB kľúči) do 30 dní po vykonaní volieb, t. j. do 10. decembra 2018.

Ministerstvo vnútra zverejní túto správu na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti na 5 rokov.

VOLBY07122018133432