Hlavné mesto Bratislava musí zabezpečiť motivačné triedenie odpadu pre svojich spoluobčanov.

Hlavné mesto zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu. Aj v tejto oblasti musí hlavné mesto hľadať novú motiváciu ľudí pre ochranu životného prostredia. Mojím cieľom je, aby komunálny odpad sa v prvom rade recykloval. Recykláciou odpadov získame zušľachtenú surovinu, ktorú bude vedieť mesto predať. Z predaja zušľachtenej suroviny mesto pokryje aj náklady bezplatného zberu odpadov od občanov.