Sociálny program treba rozdeliť do viacerých skupín. Pomoc ekonomicky slabším rodinám, samostatne žijúcim mamičkám s deťmi a naším starkým (dôchodcom) a taktiež tým, čo zostali bez domova.

  •  Jeden zo spôsobov je aj mestská výstavba nájomných a sociálnych bytov, ktoré v Bratislave chýbajú.
  • Taktiež by malo mesto vybudovať „Domy novej nádeje“, alebo aj inak povedané domy vzájomnej pomoci, ktoré by boli určené na spolužitie novej rodiny, ktorú ľudia stratili. Zámerom tejto pomoci je budovanie integrovaného bývania seniorov v zariadeniach sociálnych služieb so slobodnými mamičkami s deťmi, ktoré si z ekonomických či iných dôvodov nemôžu dovoliť vlastné bývanie.
  • V Bratislave chýbajú aj domy sociálnych služieb so zdravotnou starostlivosťou pre starších spoluobčanov a invalidov.

Aj táto téma nesmie uniknúť pozornosti primátora a preto je potrebné vytvoriť koncepciu na budovanie seniorských domovov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Súčasťou sociálnej pomoci starším občanom, Hlavne mesto Bratislava zlyháva aj pri správe denných stacionárov, ktoré majú slúžiť predovšetkým na to, aby v ňom ľudia odkázaní na pomoc iných našli oporu v čase, keď sú ich blízki v práci. Aby tam mohli odpočívať, rehabilitovať, stravovať sa či venovať pracovnej terapii. Aby jednoducho len preto, že sa o nich cez deň nemá kto postarať, natrvalo neskončili v domove dôchodcov. Bratislava, primátor, starostovia mestskej časti či poslanci musia začať konať, veď naši starí rodičia aj pre naše mesto niečo vybudovali, tak im to treba opätovať.

Komunitárna politika Hlavného mesta Bratislavy sa musí zefektívniť, aby sme odstránili sociálny prepad niektorých spoluobčanov.

Zákon o sociálnych službách ukladá mestám povinnosť vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a tiež vytvárať podmienky na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu s cieľom predchádzať vzniku resp. zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií a miestnych sociálnych problémov.

Mesto a mestské časti sú povinné vypracovať a schváliť Komunitný plán sociálnych služieb a to v spolupráci s poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb v rámci územnej pôsobnosti a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V Bratislave žije podľa odhadov 4000 až 5000 ľudí na ulici bez domova.

Bezdomovectvo je svetovým problémom v každom veľkom meste, vrátane Bratislavy. Hlavne mesto musí budovať sieť pomoci posilnením streetworku, čiže pomoci priamo v uliciach a tiež dobudovaním kamenných zariadení typu nízkoprahovej dennej služby a útulku.

Nemôžme nechať ľudí žijúcich na ulici bez povšimnutia. Oddelenie sociálnych služieb mesta musí zabezpečiť pre ľudí bez domova strechu nad hlavou a zapojiť ich do programu „Čisté mesto“. Vytvorením pracovných príležitostí hlavným mestom v spolupráci s mestskými časťami začneme pracovať na socializácií tých, ktorí stratili nádej na nový život v našej spoločnosti. Každý z nás má právo na novú šancu a byť súčasťou slušnej spoločnosti, v ktorej ľudia majú strechu nad hlavou, teplo domova, prácu, slušný príjem, z ktorého si vedia zabezpečiť obživu a náklady na bývanie, vzdelávanie a iné.

Mojím cieľom je, aby sme v rámci solidarity a ľudskosti pomáhali tým, čo potrebujú našu pomoc. V rámci koordinovaných pracovných činností mesta, cez realizáciu verejnoprospešných služieb pre obyvateľstvo dáme novú nádej tým, ktorí stratili prácu a domov.