•  Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.
  • Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.
  • Každý má právo na slušný život v zdravom prostredí.
  • Povinnosti možno ukladať zákonom, alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.
  • Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo prostredníctvom petičného práva a referenda.

Hlavné mesto Bratislava vydáva rôzne stanoviska alebo rozhodnutia, kde sa nedbá na práva a právom chránené záujmy fyzických a právnických osôb.

  •  Mojím cieľom vo funkcii primátora je zriadiť na Magistráte bezplatné oddelenie právnej pomoci občanom.
  • Rozhodnutia a stanoviska vydávané mestom musia byť v súlade s morálkou, etikou a zákonnosťou tak, aby chránili práva a právom chránené záujmy fyzických a právnických osôb v zákonných lehotách.
  • Naše mesto Bratislava musí byť odborné, transparente a bez korupcie