ktorá má plniť úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska a zároveň plniť úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru a vykonávať prenesenú pôsobnosť zo štátu v súlade so zákonom o Hlavnom meste Slovenskej republiky č. 377/1990 Zb.. Úlohou primátora a zastupiteľstva mesta Bratislavy je:

 • zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacích podkladov a obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie Bratislavy,
 • zabezpečovať pravidelnú verejnú mestskú dopravu,
 • zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev nezverených do správy mestskej časti,
 • zabezpečovať zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,
 • zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu  a organizovať triedenie odpadu z domácností a z prevádzkarní,
 • zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev,
 • rozvíjať starostlivosť o cestovný ruch, koordinovať aktivity v oblasti cestovného ruchu a rozvíjať informačné a propagačné služby,
 • zabezpečovať verejný poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách,
 • dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia,
 • dbať o ochranu kultúrnych pamiatok, pamätníkov a iných pamätihodností Bratislavy,
 • určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
 • spravovať poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • utvárať podmienky na rozvoj športu a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
 • byť zakladateľom základných umeleckých škôl a centier voľného času.

Primátor je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní vlády pri prerokúvaní otázok, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb Bratislavy a predkladať vláde v týchto veciach samostatne vlastné návrhy.
Samozrejme pod vlastnými návrhmi treba rozumieť návrhy od občanov Bratislavy.